B種半圓鍵 DIN-6888 半圓鍵(半月鍵) 中碳鋼 公制尺寸

需要大量採購的批發價?

請在底下找到您需要的機械鍵類型與尺寸,並且點擊詢價。
然後在您的購物車內點擊結帳。
對於沒有在我們的產品列表中尺寸或類型,請使用我們的聯繫表單。
我們可以製造任何類型、任何尺寸的機械鍵。Product TitleAction
10 W x 28 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
10 W x 32 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
10 W x 38 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
10 W x 45 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
10 W x 55 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
10 W x 65 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
12 W x 45 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
12 W x 65 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
12 W x 80 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
2.5 W x 10 D = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
2.5 W x 8 D = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
2 W x 10 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
2 W x 8 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
3 W x 10 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
3 W x 13 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
3 W x 16 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
3 W x 19 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
4 W x 13 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
4 W x 16 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
4 W x 19 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
5 W x 16 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
5 W x 19 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
5 W x 22 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
6 W x 22 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
6 W x 25 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
6 W x 28 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
6 W x 32 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 22 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 25 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 28 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 32 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 38 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
7 W x 45 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 22 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 25 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 28 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 32 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 38 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵
8 W x 45 L = 中碳鋼 半圓鍵(半月鍵) DIN-6888 B種半圓鍵